ც. ბასილაშვილი

მთის მდინარეთა ჩამონადენის პროგნოზირება
ინფორმაციის უკმარისობის პირობებში

image-1

უაკ 551.482.215.1.7.627.14

ISBN 978-9941-20-183-7

147 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 18.01.2013


 

მონოგრაფიაში აღწერილია საპროგნოზო მეთოდოლოგია ინფორმაციის უკმარისობის პირობებში. საქართველოს მთავარ მდინარეთა სამეურნეო დანიშნულების ჰიდროკვეთებისათვის შემუშავებულია სავეგეტაციო პერიოდის, აგრეთვე კვარტალური, თვიური, დეკადური და დღეღამური წყლის ხარჯების საპროგნოზო მეთოდები. პირველად შემუშავდა ჯვარის, ვარციხისა და ჟინვალის წყალსაცავებში წლის სხვადასხვა პერიოდში ჩამდინარე წყლის ხარჯების საპროგნოზო მეთოდები.
მიღებული საპროგნოზო მეთოდები აუცილებელია ჰიდროელექტრო-სადგურების, წყალსაცავების, წყალმომარაგებისა და სარწყავი სისტემების უსაფრთხო და ეფექტური ექსპლუატაციისათვის. მათ საფუძველზე დგება წყლის რესურსების რაციონალური ხარჯვის გეგმები, წყალსაცავების დისპეტჩერული გრაფიკები და სხვა გაანგარიშებები, რითაც გაიზრდება ელექტროენერგიის გამომუშავება, გაუმჯობესდება წყალმომარაგება და ამაღლდება სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობა. ამიტომ ეს ნაშრომი დიდ დახმარებას გაუწევს აღნიშნული ჰიდროობიექტების მუშაკებს.
მონოგრაფია განკუთვნილია იმ მეცნიერებისა და სპეციალისტების, აგრეთვე ბაკალავრების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, რომლებიც მუშაობენ ჰიდროლოგიის, ჰიდროტექნიკის, ენერგეტიკის, გეოგრაფიის, ეკოლოგიის და სხვა განხრით.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები