ც. ბასილაშვილი

მრავალფაქტორიანი სტატისტიკური მეთოდოლოგია
წყალდიდობა – წყალმოვარდნების
პროგნოზირებისათვის


image-1

უაკ 001.8.551.482.215.3.627.14

ISBN 978-9941-20-184-4

179 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 18.01.2013


 

შემუშავებულია მეთოდოლოგია სტატისტიკური რიგების ანალიზის, მათი მახასიათებლების დადგენის, ურთიერთდამოკიდებულებათა შეფასების, საპროგნოზო პრედიქტორების შერჩევის, ოპტიმალური საპროგნოზო მოდელის შედგენისა და საპროგნოზო განტოლებათა განსაზღვრისათვის შესაბამის შეფასებათა კრიტერიუმებით.
შედგენილია საქართველოს მდინარეთა წყალდიდობების ჩამონადენისა და მათი მაქსიმალური ხარჯების გრძელვადიანი (2-3 თვის დროულობის) და წყალმოვარდნების მოკლევადიანი (12-24 სთ-ის წინსწრებით) საპროგნოზო მეთოდები. წყლის მაღალი პიკის შემთხვევისათვის, მათი უსაფრთხოების მიზნით, შედგენილია ჩასატარებელ ღონისძიებათა რეკომენდაციები.
მდინარეთა საპროგნოზო მეთოდები და რეკომენდაციები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს კატასტროფული წყალდიდობა-წყალმოვარდნებით გამოწვეული ნეგატიური შედეგების საწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმარებისათვის სამთავრობო, საპროექტო და სამეურნეო ორგანიზაციების მიერ.
შემუშავებული მეთოდოლოგიით შესაძლებელია ნებისმიერი სახის მონაცემების ანალიზი და პროგნოზირება, ამიტომ ის შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მეცნიერების სხვადასხვა დარგის სპეციალისტების მიერ კვლევითი სამუშაოების ჩასატარებლად. ნაშრომი დიდ დახმარებას გაუწევს დამპროექტებლებს, გზათა მშენებლებს, ჰიდროტექნიკოსებს, ენერგეტიკოსებს, ეკოლოგებს, საგანგებო სიტუაციების სამსახურს და სხვა.
ნაშრომი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს როგორც დამხმარე სახელმძღვანელო შესაბამისი მიმართულების ბაკალავრების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები