თ. ბუხნიკაშვილი

სატვირთო კონტეინერები, კლასიფიკაცია
და კონსტრუქციები


image-1

უაკ 6.56.225.073.235

ISBN 978-9941-20-377-0

64 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2013


 

განხილულია სატვირთო კონტეინერებით ტვირთების გადაზიდვის უპირატესი პირობები, კონტეინერების კლასიფიკაცია და ტიპები, საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნილებებით სახმელეთო ტრანსპორტზე მათი განთავსების პირობები, კონტეინერებზე ჩასატარებელი სარემონტო სამუშაოების მეთოდიკა, კონტეინერების სიმტკიცეზე გამოკვლევა.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  „ტრანსპორტის 0407 (040703)“ სპეციალობის სტუდენტებისათვის დამხმარე სახელმძღვანელოდ.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები