თ. ცერცვაძე, ბ. გოგიჩაშვილი, ზ. სვანიძე

ფოლადსადნობი საამქროების მოწყობილობა
და დაგეგმარება


image-1

უაკ 669.16.013; 669.18.

ISBN 978-9941-20-289-6

168 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

სახელმძღვანელოში განხილულია ელექტროფოლად-სადნობი, ჟანგბად-კონვერტერული და მარტენის საამქროების ძირითადი და დამხმარე მოწყობილობები, მათი კონსტრუქციები, მუშაობის რეჟიმები, საკაზმე მასალების მიწოდების სქემები, ფოლადის ჩამოსხმის ხერხები და უწყვეტი ჩამოსხმის მანქანის  სახესხვაობები. წარმოდგენილია ფოლადსადნობი საამქროების დაგეგმარების ძირითადი პრინციპები და გამწმენდი მოწყობილობები.
ეკოლოგიური ნაწილის თავები 7, 8 და 9  შესრულებულია პროფესორ ზიზი სვანიძის მიერ, რომელშიც მოცემულია საწარმოდან გამოყოფილი აირების გამწმენდი სისტემები და გამონაფრქვევი ნივთიერებების მიწისპირა კონცენტრაციის გათვლის მეთოდები და აქსონომეტრიული სქემები.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია მეტალურგიის სპეციალობის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის, აგრეთვე მეტალურგიის საწარმოებში მომუშავე ინჟინერტექნიკური პერსონალისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები