ზ. გასიტაშვილი, მ. კიკნაძე, გ. კირცხალია

კომპიუტერული ქსელის მოდელირების
მეთოდოლოგიური საფუძვლები


image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-20-345-9

193 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2013


 

განხორციელებულია მოდელირების თანამედროვე ტექნოლოგიების ბაზაზე კომპიუტერული ქსელების დაპროექტების მეთოდოლოგიური გარემოს დამუშავება.
დამუშავებულია საკვლევი მოდელები, რომლებიც უზრუნველყოფს პროვაიდერული ცენტრების დაგეგმარებისა და მართვის ამოცანის ეფექტურ გადაწყვეტას და პროვაიდერული ცენტრების, როგორც ერთიანი სისტემის, გააზრებას.
განკუთვნილია მეცნიერი მუშაკების, დოქტორანტებისა და მაგისტრანტებისთვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან კომპიუტერული ქსელების კვლევისა და დაპროექტების საკითხებით.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები