გ. გოგიჩაიშვილი, თ. სუხიაშვილი

სისტემების ობიექტ-ორიენტირებული
ანალიზი
ლაბორატორიული პრაქტიკუმი
(UML, MsVisio)


image-1

უაკ 681.3.06

ISBN 978-9941-20-303-9

80 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

მოცემულია დავალებები და სავარჯიშოები პროგრამული სისტემის მოდელების ასაგებად საპრობლემო სფეროს შესწავლისა და ანალიზის მიზნით მოდელირების სტანდარტულ ენაზე (UML) ობიექტ-ორიენტირებული მიდგომის საფუძველზე.
მოყვანილია სისტემისადმი მოთხოვნების – ძირითადი და ალტერნატიული სცენარების ფორმირების, აქტიორთა როლებიდან გამომდინარე სამუშაო პროცესებისა და ოპერაციების აღწერის, მოთხოვნათა რეალიზებისათვის ძირითად აბსტრაქციათა ნაკრების გამოყოფისა და მათ შორის ურთიერთქმედების საშუალებების მოდელირება თანამედროვე ინფორმაციული (MsVisio) ტექნოლოგიების გამოყენებით.
განკუთვნილია ინფორმატიკის სპეციალობის სტუდენტების, მაგისტრანტებისა და სპეციალისტებისათვის.  


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები