გ. გოგიჩაიშვილი, თ. სუხიაშვილი

სისტემების ობიექტ-ორიენტირებული
დაპროექტება
ლაბორატორიული პრაქტიკუმი
(UML, MsVisio)


image-1

უაკ 681.3.06.

ISBN 978-9941-20-356-5

92 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2013


 

განხილულია ობიექტ-ორიენტირებული მიდგომით რთული პროგრამული სისტემის დაპროექტების საშუალებები თანამედროვე ინფორმაციული, ვიზუალური (MsVisio) ტექნოლოგიების გამოყენებით.
მოცემულია საპრობლემო სფეროს ლექსიკონის განსაზღვრის, კლასების მოვალეობების, მათ შორის მიმართებების დადგენის, ცალკეული ობიექტების სასიცოცხლო ციკლის ფორმირების, მარეალიზებელი კომპონენტებისა და კვანძებზე მათი განთავსების მოდელების წარმოდგენა მოდელირების უნიფიცირებული ენის (UML) გამოყენებით.
განკუთვნილია ინფორმატიკის სპეციალობის სტუდენტების, მაგისტრანტებისა და სპეციალისტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები