მ. ელიზბარაშვილი, პ. ელიზბარაშვილი

სარკინიგზო კავშირგაბმულობის
მოკლე კურსი


image-1

უაკ 656. 254 (075.32)

ISBN 978-9941-20-393-0

208 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

განხილულია რკინიგზის ტრანსპორტზე ადგილობრივი, მრავალარხიანი, ავტომატური სატელეფონო, ოპერატიულ – ტექნოლოგიური კავშირგაბმულობის სახეების ჩამოყალიბების, დისკრეტული ინფორმაციის კოდირების, ტელეგრაფრების და მონაცემების გადაცემის ორგანიზების საკითხები, აგრეთვე კავშირგაბმულობის ელექტრული საკაბელო ხაზების კონსტრუქციები და შუქგამტარების ფუნქციონირების ფიზიკური საფუძვლები, რადიო, რადიორელეური და თანამგზავრული კავშირის სისტემების აგების პრინციპები.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის „სარკინიგზო დეპარტამენტის“ პროფესიული სწავლების, ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის პროგრამით დაკავებული სტუდენტებისათვის, აგრეთვე შეიძლება სასარგებლო იყოს რკინიგზის თანამშრომლებისათვის, რომლებიც სატრანსპორტო კავშირგაბმულობის საფუძვლების გაცნობით არიან დაინტერესებულნი. 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები