უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა

საინჟინრო გეოლოგია

image-1

უაკ 624.131.31

ISBN 978-9941-20-130-1

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.06.2012


 

სახელმძღვანელოში „საინჟინრო გეოლოგია“ განხილულია საინჟინრო გეოლოგიის ფართო წრე, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საინჟინრო-გეოდინამიკურ პროცესების აღწერას, როგორიცაა კარსტი, სუფოზია, ჯდენები, მეწყერები და სხვ.
აქვეა წარმოდგენილი ჰიდროგეოლოგიის ზოგიერთი საკვანძო საკითხები, რომელთა განხილვა საჭიროდ მივიჩნიეთ.
წიგნი წარმოადგენს სახელმძღვანელოს ჰიდროგეოლოგიასა და საინჟინრო გეოლოგიის მიმართულების მაგისტრატურის და ბაკალავრიატის სასწავლო დისციპლინაში. ის შინაარსობრივად და სტრუქტურულად აგებულია სასწავლო დისციპლინის სილაბუსებზე.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები