ო. გაბედავა, ს. პოჩოვიანი

კომპიუტერის არქიტექტურა და
ექსპლუატაცია


image-1

უაკ 658.012.011.56

ISBN 978-9941-20-218-6

203 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 02.11.2012


 

განხილულია ლაბორატორიული სამუშაოების შედგენის მეთოდიკა. გადმოცემულია ლაბორატორიული სამუშაოების მიზანი; ჩართულია ის ძირითადი პრაქტიკული საკითხები, რომელთა ცოდნა აუცილებელია პერსონალური კომპიუტერის სპეციალისტებისათვის რათა მათ შეძლონ მუშაობა და გარკვეული ტიპის პრობლემების გადაჭრა სპეციალობაში.
ლაბორატორიული პრაქტიკუმი განკუთვნილია „ინფორმაციის დამუშავებისა და მართვის ავტომატიზებული სისტემების“ სპეციალობის სტუდენტებისათვის საგანში: „კომპიუტერის არქიტექტურა და ექსპლუატაცია“.
ლაბორატორიული პრაქტიკუმი განკუთვნილია სტუდენტების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, აგრეთვე მართვის ავტომატიზებული სისტემების დამმუშავებლებისა და სპეციალისტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები