გ. ცინცაძე, ა. მამულაშვილი

ციანატები და ფულმინატები

image-1

უაკ 546.268.1:662.412

ISBN 978-9941-20-203-2

72 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 18.01.2013


 

მონოგრაფია „ციანატები და ფულმინატები“ ეძღვნება არაორგანული ნივთიერებების ერთ-ერთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი კლასის - ფსევდოჰალოგენიდების, კერძოდ, ციანატების და ფულმინატების შესწავლას.
მოცემულ ნაშრომში დეტალურად არის განხილული ციანატ- და ფულმინატიონების შემცველი როგორც მარტივი, ისე კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი, თვისებები, აღნაგობა, ციანატ- და ფულმინატ იონების ლითონებთან კოორდინირება.
ნაშრომი განკუთვნილია კოორდინაციული ქიმიით დაინტერესებული მეცნიერების, უმაღლესი სასწავლებლის ქიმიის, ქიმიურ-ტექნოლოგიური სპეციალობების სტუდენტებისა და დოქტორანტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები