ჯ. გახოკიძე, მ. გაბუნია

კრიმინოლოგია

I ნაწილიimage-1

უაკ 343.9

ISBN 978-9941-20-077-9 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-078-6 (პირველი ნაწილი)

166 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 09.03.2012


 

სახელმძღვანელოში დაწვრილებითაა განხილული კრიმინოლოგიის სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული ზოგადი ნაწილის საკითხები. იგი დიდ დახმარებას გაუწევს სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტებს, სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლებს და კრიმინოლოგიის საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველებს.
ნაშრომის შექმნას საფუძვლად დაედო ავტორთა მიერ წაკითხული ლექციების კურსი კრიმინოლოგიაში.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები