მ. გრძელიშვილი, ო. გიორგობიანი

გათბობა

image-1

უაკ 697.5

ISBN 978-9941-20-215-5

256 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 02.11.2012


 

განხილულია შენობათა სხვადასხვა სახის გათბობის სისტემები, მათი  ძირითადი სქემები, კონსტრუქციები და მოქმედების პრინციპები, შესწავლილია შენობათა ზამთრის თბური რეჟიმები და შენობათა თბური დატვირთები. წარმოდგენილია გათბობის სისტემების შერჩევის, კონსტრუირების და ანგარიშის მეთოდები.
განკუთვნილია თბოაირმომარაგების და ვენტილაციის სპეციალობის სტუდენტებისა და ამ დარგში მომუშავე სპეციალისტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები