ი. ჯანდიერი, მ. კიკნაძე

პროექტების მართვის ინფორმაციული
ტექნოლოგიები


image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-20-083-0

200 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.06.2012


 

განხილულია პროექტების მართვის ინფორმაციული სისტემებიდან ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სისტემა Ms Project.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია სტუდენტებისათვის, აღნიშნულ სფეროში მომუშავე სპეცილისტებისა და პროექტების მართვის სისტემებით დაინტერესებული მკითხველთა ფართო წრისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები