რ. ჩიხლაძე, ქ. ჩიხლაძე

კითხვები და სავარჯიშოები ელექტროტექნიკურ
მასალებშიimage-1

უაკ 621.3

ISBN 978-9941-20-221-6

29 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 18.01.2013


 

კითხვები და სავარჯიშოები შედგენილია სტუ-ს „ელექტრო-ტექნიკური მასალების“ სილაბუსის მიხედვით. იგი განკუთვნილია ელექტროტექნიკური სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის, ელექტროტექნიკური მასალების კურსში პრაქტიკული მეცადინეობების შესასრულებლად და შეესაბამება ლექციების და ლაბორატორიის თანმიმდევრობას.
სავარჯიშოს შესასრულებლად სტუდენტმა უნდა შეისწავლოს შესაბამისი თეორიული ნაწილი და შეასრულოს ლაბორატორიული სამუშაო.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები