რ. ჩიხლაძე, კ. ნაცვლიშვილი

ლაბორატორიული სამუშაოები ელექტროტექნიკურ
მასალებშიimage-1

უაკ 621.3

ISBN 978-9941-20-222-3

63 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 18.01.2013


 

წიგნში მოცემულია გამტარი, ნახევრად გამტარი და დიელექტრიკული მასალების ძირითადი ელექტრული მახასიათებლების დადგენის მეთოდები და მათი ცვლილებების გამოკვლევა სხვადასხვა ფაქტორების ზემოქმედების დროს.
განკუთვნილია სტუ-ს ელექტროტექნიკური სპეციალობის სტუდენტებისთვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები