მ. ცინცაძე, თ. გიორგაძე

კოორდინაციული ქიმიის სამუშაო რვეული

(ლაბორატორიული სამუშაოები)

image-1

უაკ 54

ISBN 978-9941-20-330-5

32 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2013


 

რვეული მოიცავს ყველა იმ ლაბორატორიულ სამუშაოს, რომელიც შეესაბამება სალექციო კურსს კოორდინაციულ ქიმიაში. რვეულის მიზანია სტუდენტმა უკეთ შეის­წავლოს და გააცნობიეროს თეორიული მასალა, რაშიც მას შესაბამისი ლაბორა­ტო­რი­ული სამუშაოების შესრულება და გაფორმება დაეხმარება. გარდა ამისა, მას პრაქ­ტიკ­ულად შეეძლება ჩაატაროს ზოგიერთი კოორდინაციული ნაერთის სინთეზი და შეისწავლოს მისი თვისებები.
რვეული გათვალისწინებულია ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები