ა. გორდეზიანი

ლითონთა დამუშავებისა და ზედაპირული განმტკიცების
ელექტრო-ფიზიკური ტექნოლოგიები


image-1

უაკ 621.7;621.9

ISBN 978-9941-20-246-9

112 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

სახელმძღვანელო შედგენილია მასალათმცოდნეობის საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კურსის შესაბამისად, რომელიც მოიცავს 6 თავს. განხილულია ლითონების, შენადნობებისა და მათგან დამზადებული ნაკეთობების დამუშავების (ზომური, ჭრა, შედუღება) და ზედაპირული განმტკიცების (თერმული, ქიმიურ-თერმული დამუშავება, ლეგირება, აღდგენა-განმტკიცება) თანამედროვე და პერსპექტიული ელექტრო-ფიზიკური მეთოდები.
სახელმძღვანელოში მოყვანილია ელექტრონული სხივით, პლაზმური ჭავლით, ლაზერის სხივით, ელექტრონაპერწკლური ლეგირებით, მღვივარი განმუხტვის პლაზმაში დააზოტებით და მაღალი სიხშირის დენით ლითონურ მასალებზე ზემოქმედების ფიზიკური არსი, შესაბამისი მოწყობილობა-დანადგარები, მათი პრინციპული სქემები, ექსპლუატაციის პირობები, გამოყენებული მასალები და გამოყენების სფეროები. მოყვანილია აღნიშნული ტექნოლოგიური პროცესების გავლენა შენადნობების სტრუქტურაზე, თვისებებსა და ზედაპირული განმტკიცების ეფექტზე.
გარდა მასალათმცოდნეობის სპეციალობისა, სახელმძღვანელო დიდ სარგებლობას მოუტანს სხვა ტექნიკური სპეციალობის სტუდენტებსაც. წიგნში წარმოდგენილი მასალა გარკვეულ დახმარებას გაუწევს არა მარტო საწარმოებში, არამედ საპროექტო-ტექნოლოგიურ და სამეცნიერო-კვლევით ორგანიზაციებში დასაქმებულ სპეციალისტებსაც.