ო. დუდაური, ნ. ფოფორაძე

სტუდენტთა საველე-გეოლოგიური პრაქტიკის მეგზური
თბილისი – საქართველოს სამხედრო გზა –
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი


image-1

უაკ 55

ISBN 978-9941-20-123-3

48 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.06.2012


 

წარმოდგენილია სტუდენტთა სასწავლო საველე-გეოლოგიური პრაქტიკის ჩასატარებლად შერჩეული ტერიტორიების გეოლოგიური მარშრუტების აღწერა. კერძოდ მოცემულია ქანების ლითოლოგიური შედგენილობა და გეოლოგიური სტრუქტურების დახასიათება. გარკვეული ყურადღება აქვს დათმობილი აღნიშნულ ტერიტორიებზე არსებულ ისტორიულ ძეგლებს.
განკუთვნილია გეოლოგიური სპეციალობის სტუდენტებისთვის და მიზნად ისახავს საველე პირობებში იმ ცოდნის გაღრმავებას, რომელიც სტუდენტებს მიღებული აქვთ თეორიულ კურსში, ლაბორატორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობებზე.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები