ც. ბასილაშვილი, მ. სალუქვაძე, ვ. ცომაია, გ. ხერხეულიძე

კატასტროფული წყალდიდობები, ღვარცოფები და
თოვლის ზვავები საქართველოში და
მათი უსაფრთხოება


image-1

უაკ 551.482.311.578.215.48.8

ISBN 978-9941-20-120-2

243 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.06.2012


 

მონოგრაფიაში სისტემატიზებული და გაანალიზებულია საქართველოს ტერიტორიაზე აღრიცხული კატასტროფული ჰიდროგლაციოლოგიური მოვლენები: წყალდიდობები, ღვარცოფები და თოვლის ზვავები. დაზუსტებულია მათი პარამეტრები, დადგენილია მათი მრავალწლიური დინამიკა, ცვლილების ტენდენციები და განვითარების მასშტაბები. შედგენილია მათი გავრცელების სქემატური რუკები. განსაზღვრულია მთავარ მდინარეთა მაქსიმალური ხარჯების ალბათური მნიშვნელობები სხვადასხვა უზრუნველყოფით და შემუშავებულია მათი გრძელვადიანი საპროგნოზო მეთოდიკა. შედგენილია, აგრეთვე, ღვარცოფებისა და თოვლის ზვავების განვითარების საპროგნოზო რუკები. კატასტროფების ნეგატიური შედეგების შერბილებისათვის შემუშავებულია საჭირო ღონისძიებათა რეკომენდაციები.
კვლევის შედეგები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს კატასტროფული ჰიდროგლაციოლოგიური პროცესებით გამოწვეული ზარალის საწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმარებისათვის სამთავრობო, საპროექტო და სხვა ორგანიზაციების მიერ. ნაშრომი დიდ დახმარებას გაუწევს დამპროექტებლებს, გზათა მშენებლებს, ჰიდროტექნიკოსებს ენერგეტიკოსებს, ეკოლოგებს, საგანგებო სიტუაციების სამსახურს და სხვა.
მონოგრაფია ძირითადად განკუთვნილია იმ მეცნიერებისა და სპეციალისტებისათვის, აგრეთვე სტუდენტების, მაგისტრანტების და დოქტორანტებისათვის, რომლებიც მუშაობენ გეოგრაფიის, ეკოლოგიის, ჰიდროლოგიის, გლაციოლოგიის, მეტეოროლოგიის, ჰიდროგეოლოგიის განხრით.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები