რ. გაფრინდაშვილი, თ. ფანჯიკიძე, ს. ხიზანიშვილი

გამოყენებითი ფსიქოლოგია

image-1

უაკ 159.9(02)

ISBN 978-9941-20-122-6

192 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.06.2012


 

ლექციების კურსი განკუთვნილია ტექნიკურ სპეციალობათა ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის. ავტორთა კოლექტივი ორიენტირებულია თანამედროვე ეპოქის მოთხოვნებზე, რაც გამოყენებითი ფსიქოლოგიის შესწავლასა და მის პრაქტიკულ გამოყენებას უკავშირდება. ნაშრომი ასევე დაეხმარება შრომით ჯგუფებში ჩართულ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, რათა გააანალიზოს და გააკეთოს სავარაუდო დასკვნები თანამედროვე ორგანიზაციებში მიმდინარე ცვლილებებსა და მის შედეგებზე, როგორც შეუქცევად პროცესებზე.