ა. დუნდუა

ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სასადგურო
და საგადასარბენო სისტემები
სასადგურო სისტემები

II ნაწილი

image-1

უაკ 625.1:62-5

ISBN 978-9941-14-299-4 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-182-0 (მეორე ნაწილი)

478 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 02.11.2012


 

სახელმძღვანელოში გადმოცემულია ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სასადგურო სისტემების აგების პრინციპები; განხილულია მათი ექსპლუატაციის საფუძვლები და ძირითადი ელემენტები; აღწერილია საველე მოწყობილობების (ისრული ელექტრული ამძრავებისა და შუქნიშნების) კონსტრუქციული აგებულებები და მართვის სქემები, აგრეთვე  ტონალური სიხშირის ცვლადი დენის სარელსო წრედების აგებისა და ფუნქციონირების საკითხები; დახასიათებულია რელეური და მიკროპროცესორული ელექტრული ცენტრალიზაციები; განხილულია მახარისხებელი გორაკების მექანიზაციისა და ავტომატიზაციის საკითხები.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია გადაზიდვების ორგანიზაციისა და მართვის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. სახელმძღვანელოთი შეიძლება ისარგებლონ რკინიგზის ტრანსპორტის სპეციალობების ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებმა, აგრეთვე საქართველოს რკინიგზის ავტომატიკისა და ტელემექანიკის მიმართულების პრაქტიკოსმა სპეციალისტებმა.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები