გ. ბოკუჩავა. რ. თურმანიძე. ვ. შილაკაძე

ლითონსაჭრელი იარაღების
დაგეგმარება


image-1

უაკ 621.9.06

ISBN 978-9941-20-132-5

188 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 09.03.2012


 

წინამდებარე წიგნი აგებულია საგანმანათლებო პროგრამის  „მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგიის“ სასაწავლო კურსის „მჭრელი იარაღების“  შესაბამისად. ასევე შეიძლება სასარგებლო იყოს საიარაღო წარმოების სფეროში მომუშავე სპეციალისტებისათვის.
სახელმძღვანელოში განხილულია საჭრელი იარაღების გაანგარიშების ძირითადი საკითხები, მათი კონსტრუქციული და გეომეტრიული პარამეტრების ოპტიმიზაცია როგორც ჭრის პირობებიდან, ასევე მჭრელი იარაღის და დასამუშავებელი მასალების თვისებებიდან გამომდინარე.
მჭრელი იარაღის კონსტრუქციის ანალიზის დროს მოცემულია მათი განვითარების ტენდენციები მსოფლიო გამოცდილების საფუძველზე.
სახელმძღვანელოში ილუსტრირებულია დიდი რაოდენობის ნახაზები. მასში მინიმუმამდეა შემცირებული საცნობარო მასალები. მჭრელი იარაღების ნაირსახეობიდან განხილულია გავრცელებული იარაღები, ისეთები, როგორიცაა: საჭრისები, საწელავები, ბურღები, ზენკერები, საფართები, შიგსაჩარხი და კომბინირებული ინსტრუმენტები, ფრეზები, კუთხვილდასამუშავებელი და კბილსაჭრელი იარაღები.
წიგნის მცირე მოცულობის გამო ავტორებმა ვერ შეძლეს დაწვრილებით განეხილათ მოცემული მჭრელი იარაღების ავტომატიზებული დაპროექტება.