†რ. კუპრავა

მართვა ბიოსამედიცინო სისტემებში

image-1

უაკ 61:62-5

ISBN 978-9941-20-552-1

135 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 15.12.2014


 

სახელმძღვანელო „მართვა ბიოსამედიცინო სისტემებში“ ეხება მართვის თეორიას, კონკრეტულად კი მართვის თეორიის გამოყენების საკითხებს ბიოსამედიცინო სისტემებში.
განხილულია მართვის ძირითადი პრინციპები, ბიოლოგიური სისტემების სპეციფიკის გათვალისწინებით. მასში მოცემულია მართვის თეორიის ძირითადი კონცეფციები, რაც აუცილებელია დამწყები სპეციალისტისთვის. კონკრეტული მაგალითებით განხი­ლულია მრა­ვალგანზომილებიანი მართვის სისტემების შესწავლის მატრიცული მეთოდები. დეტალურადაა განხილული მდგომარეობის სივრცის მეთოდი. მართვის სისტემების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მა­ხასიათებლები (მდგრადობა, მართვადობა, დაკვ­ირვებადობა, მგრძნო­ბელობა და სხვ.).  ასევე განხილულია კომპარტ­მენტული მოდელი­რების მეთოდები, რომელთაც ხშირად მიმართავენ ბიოლოგიური სის­ტემების მოდელირებისა და მართვის ალგო­რითმების შემუშავებისას.
განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულ­ტეტის სტუდენტების, ბიოსამედიცინო ინჟინერიის, მართვის სის­ტემების მიმართულების სტუდენტების და ზოგადად მართვის თე­ორიით დაინტერესებული დამწყები სპეციალისტებისა და გამოცდილი მკვლევრებისთვის.