ო. ნატროშვილი

კომპიუტერული ქსელის დაპროექტება
მეთოდიკური მითითებები და თემატიკური
საკითხების ახსნა-განმარტებები საკურსო
პროექტის შესასრულებლად


image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-20-693-1

10 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 24.06.2016


 

„კომპიუტერული ქსელის დაპროექტება“ არის ერთ-ერთი ძირითადი სასწავლო დისციპლინა ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის კომპიუტერული ინჟინერიის დეპარტამენტის მაგისტრანტებისათვის.
წინამდებარე მეთოდიკური მითითებები, რომლებსაც შემოკლებული სახით თან ახლავს თემატიკური საკითხების ჩამონათვალი და შესაბამისი ახსნა-განმარტებები, საშუალებას აძლევს მაგისტრანტს შეიმუშაოს ძირითადი მიდგომები და შეიძინოს ჩვევები აღნიშნულ დისციპლინაში საკურსო სამუშაოს შესასრულებლად.
საკურსო პროექტის გაფორმების წესი და დაპროექტებისათვის განსახილველი საკითხების ჩამონათვალი დალაგებულია თავების (განყოფილებების) მიხედვით. თითოეული მათგანი ეყრდნობა ბაკალავრიატში, ასევე, მაგისტრატურაში გავლილი პროგრამით გათვალისწინებულ მასალას. აღნიშნული მეთოდიკური მითითებები დოქტორანტურაში ყოფნის პერიოდში ახალგაზრდა სპეციალისტს დაეხმარება უფრო ღრმად, დამოუკიდებლად აითვისოს ეს მითითებები და გამოიყენოს უფრო სრულყოფილი პროექტების განსახორციელებლად.