ბ. ბერიტაშვილი, დ. ერისთავი, მ. გუგეშიძე

გარემოს მონიტორინგის საფუძვლები

image-1

უაკ 577.4

ISBN 978-9941-20-271-1

166 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

სახელმძღვანელო „გარემოს მონიტორინგის საფუძვლები“ განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების პროფესიული განათლების, ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის საინჟინრო სპეციალობების სტუდენტებისათვის, რომლებიც ამ სახელმძღვანელოს მეშვეობით მიღებულ ცოდნას გამოიყენებენ გეოფიზიკური, და მათ შორის ეკოლოგიური მონიტორინგის ძირითად საკითხებზე მუშაობისას.
სახელმძღვანელოს პირველ თავში აღწერილია ბუნებრივი გარემოს დღევანდელი ეკოლოგიური მდგომარეობა, არსებული პრობლემები, პრევენციული ღონისძიებები, განხილულია გეოფიზიკური მონიტორინგის სისტემები.
მეორე და მესამე თავებში  განხილულია ეკოლოგიური მონიტორინგის ძირითადი სტრუქტურების: გარემოს დამაბინძურებელი წყაროების, ინპაქტური და ფონური მონიტორინგის სისტემების მუშაობის პრინციპები, ანთროპოგენული და ბუნებრივი ნივთიერებების შემცველობისა და შედგენილობის რაოდენობრივი განსაზღვრისათვის ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის სინჯების აღების, დაკონსერვების, შენახვისა და ტრანსპორტირების მეთოდები, რომლებიც შესაბამისობაშია საერთაშორისო მეთოდიკებთან, აღწერილია სინჯების ასაღებად გამოყენებული აპარატურა. ზოგადად, განხილულია საზოგადოებრივი ეკოლოგიური მონიტორინგის ორგანიზების გზები და მეთოდები.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები