მ. ცინცაძე, ლ. ბერიშვილი, ც. ხარბედია

ლაბორატორიული პრაქტიკუმი
ანალიზურ ქიმიაში

II ნაწილი


image-1

უაკ 543

ISBN 978-9941-14-469-1 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-428-9 (მეორე ნაწილი)

61 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 11.10.2013


 

წინამდებარე დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია სილაბუსით გათვალისწინებული ყველა რეაქცია, რომელიც შედის თვისებითი ანალიზის ექვსივე ჯგუფის  კატიონთა ანალიზის მსვლელობაში და მოკლედ მითითებულია ყველა განმარტება. სახელმძღვანელოში შეტანილია აგრეთვე ტესტირებები თვისებით ანალიზში. თითოეულ კითხვას თან ახლავს პასუხის სამი ვარიანტი, რომელთაგან სწორია მხოლოდ ერთი. აქ შეტანილი კითხვები და ამოცანები ხელს შეუწყობს სტუდენტთა ცოდნის ამაღლებას,  დამოუკიდებელი მუშაობის სწორად წარმართვას და დაეხმარება პედაგოგებს სტუდენტთა ცოდნის ოპერატიულ შემოწმებაში.
დამხმარე სახელძღვანელოში აგრეთვე  მოკლედ მოცემულია ტესტირებებისათვის აუცილებელი თეორიული მასალა, რომლის მიზანია გაამახვილოს სტუდენტთა ყურადღება თეორიული კურსის იმ საკვანძო საკითხებზე, რომლიც დაკავშირებულია თითოეულ  ცდასთან და ტესტირებასთან.
დამხმარე სახელმძღვანელო დაეხმარება ანალიზური ქიმიით დაინტერესებულ სტუდენტებს, როგორც ლაბორატორიული სამუშაოების შეგნებულად ჩატარებაში, ასევე ტესტირებაში.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები