დ. მეფარიშვილი, თ. შეროზია, გ. ნარეშელაშვილი, ხ. ქრისტესიაშვილი

მენეჯმენტის პროცესების ავტომატიზაციის
საფუძვლები

image-1

უაკ 338.244

ISBN 978-9941-20-422-7

135 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 21.02.2014


 

დღესდღეობით თითქმის არ არსებობს ეკონომიკის არც ერთი სფერო, სადაც კომპიუტერების გამოყენებით არ მიმდინარეობდეს ობიექტების საწარმოო რესურსების დაგეგმვისა და  მართვის ამოცანების ავტომატიზაცია.
დამხმარე სახელმძღვანელო გათვალისწინებულია მართვის ავტომატიზებული სისტემის პროგრამული კომპლექსის  -  INFINATI - ს შესასწავლად, რომლის საშუალებითაც ხორციელდება საწარმოს მენეჯმენტის ამოცანების ავტომატიზაცია. ლაბორატორიული მეცადინეობები მოიცავს 15  სამუშაოს. თითოეულ სამუშაოზე გათვალისწინებულია ორი საათი.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები