რ. თურმანიძე, ვ. შილაკაძე

კბილდამამუშავებელი იარაღის გაანგარიშება
და კონსტრუირება


image-1

უაკ 621.831./.833

ISBN 978-9941-20-488-3

40 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2014


 

წარმოდგენილი ნაშრომი შექმნილია საგანმანათლებლო პროგრამის − „მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია“ მოთხოვნათა მიხედვით. იგი განკუთვნილია აკადემიური უმაღლესი განათლების ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, „მექანიკის ინჟინერიის ტექნოლოგიის“ სრული კურსის სასწავლო სილაბუსის შესაბამისად.
სახელმძღვანელოში განხილულია ცილინდრული კბილანა თვლების დასამუშავებელი ჭიაფრეზი, კბილანა-სატეხელი და შევერის მუშაობის პრინციპი,  გაანგარიშების საერთო მეთოდი, მისი თანმიმდევრობა და რიცხვითი გაანგარიშების მაგალითი.
ნაშრომი გამოადგებათ ლითონსაჭრელი იარაღის წარმოების სფეროში მომუშავე სპეციალისტებსაც.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები