მ. წერეთელი, ნ. მახარაშვილი, ი. წერეთელი

სამთო მანქანების ელექტრული ამძრავი

მეთოდიკური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოებისა
და საკურსო პროექტირების შესასრულებლად
დაპროგრამების სისტემა MATLAB-ში

image-1

უაკ 621.313

ISBN 978-9941-20-480-7

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2014


 

წარმოდგენილი მეთოდიკური მითითებების დანიშნულებაა, დაეხმაროს სტუდენტს პრაქტიკული სამუშაოებისა და საკურსო დაპროექტების შესასრულებლად სამთო მანქანების ელექტრულ ამძრავში, დაპროგრამების სისტემა MATLAB-ის გამოყენებით. განხილულია მუდმივი და ცვლადი დენის ძრავების მექანიკური მახასიათებლების აგება ძრავას ორივე სახის სამუშაო რეჟიმში. საკურსო დაპროექტება ითვალისწინებს სამთო მანქანების, კერძოდ საშახტო ჯალამბრისა და ქანქარასებრი კიდული ბაგირგზის ამუშავების პროცესის გაანგარიშებას საწევი ბაგირის სიხისტის კოეფიციენტის გათვალისწინებით. მოკლედაა წარმოდგენილი თეორიული მასალა, რომელიც აუცილებელია პრაქტიკული და საკურსო სამუშაოების შესასრულებლად.
განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის, სამთო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ბაკალავრებისა და მაგისტრანტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები