ნ. აბელაშვილი

ტექნიკური სისტემების დიაგნოსტიკა


image-1

უაკ 616.07

ISBN 978-9941-20-388-6

80 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

საერთაშორისო პრაქტიკაში დიაგნოსტირების ფართოდ გავრცელებული მეთოდების გადმოცემა, გაცნობიერება და შესწავლა, რომლებიც ფუნდამენტურ მეცნიერებათა უკანასკნელ მიღწევებზეა დამყარებული დამხმარე სახელმძღვანელოს განხილულვის  ძირითად  საგანს წარმოადგენს.
ნაშრომი განკუთვნილია ტექნიკური სისტემების პროექტირების, ექსპლუატაციის, დიაგნოსტირებისა და სარემონტო სამუშაოების ასევე მათი გამოცდისა და კონტროლის შემსწავლელი ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. სახელმძღვანელო ასევე ქმედით დახმარებას გაუწევს აღნიშნული საკითხებით დაინტერესებულ ყველა მკითხველს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები