ნ. არუდაშვილი

მიწისქვეშა სამთო სამუშაოების
ელექტრომომარაგება

image-1

უაკ 622.27:537.311/.312

ISBN 978-9941-20-405-0

155 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 11.10.2013


 

წიგნში აღწერილია ელექტრომომარაგების თანამედროვე პრინციპები და მოცემულია ელექტროენერგიის განაწილების სქემები, მოყვანილია ელექტროენერგიის განაწილების და ენერგოსისტემიდან მოსაწოდებელი ძაბვის სიდიდის შერჩევის მეთოდები, ტრანსფორმატორის სიმძლავრის, კაბელების კვეთის გაანგარიშების და შერჩევის მეთოდები, ელექტრული დაცვების საკითხები. განხილულია შუქტექნიკის ძირითადი საკითხები, ჩატარებულია განათების ანგარიში და მოცემულია გამონამუშევრებში სანათურების განლაგების რეკომენდაციები, ელექტროუსაფრთხოების საკითხები.
წინამდებარე წიგნი პირველად გამოდის ქართულ ენაზე. ის შედგენილია სილაბუსებში მოყვანილი საკითხების შესაბამისად და განკუთვნილია სამთო სპეციალობების როგორც ბაკალავრიატის, ასევე მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. იგი გარკვეულ სამსახურს გაუწევს სამთო მრეწველობაში მომუშავე ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალსაც.