ბ. ცხადაძე, ი. კვესელავა, ე. ცხადაძე, ქ. კვესელავა

ზოგადტერმინოლოგიური ლექსიკონი (ეკონომიკა,
ბიზნესი, მარკეტინგი, პოლიტიკა, სამართალი,
მასობრივი კომუნიკაციები)

I ნაწილი

image-1

უაკ 801.32

ISBN 978-9941-20-406-7 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-407-4 (პირველი ნაწილი)

352 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.06.2012


 

ზოგადტერმინოლოგიური სასწავლო-სამეცნიერო განმარტებითი ლექსიკონის პირველი წიგნი მოიცავს 5300-ზე მეტ სიტყვა-ტერმინს, სპეციფიკურ ცნებასა და ფრაზეოლოგიურ გამონათქვამს. ლექსიკონში ასახვა პოვა ისეთმა სასწავლო-სამეცნიერო დარგებმა და დისციპლინებმა, როგორიცაა: ა. ზოგადსაგანმანათლებლო ცნება-ტერმინები, ბ. ეკონომიკა, ბიზნესი, მარკეტინგი, გ. პოლიტიკა, დიპლომატია, სამართალი, დ. მასობრივი კომუნიკაციები.
ზოგადტერმინოლოგიური სასწავლო-სამეცნიერო განმარტებითი ლექსიკონი განკუთვნილია სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები