რ. ღიბრაძე, ვ. ლაფერაშვილი

ინოვაციური ტექნოლოგიები გამოყენებით
სოციოლოგიაში


image-1

უაკ 301

ISBN 978-9941-20-409-8

141 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 11.10.2013


 

ინოვაციური ტექნოლოგიები გამოყენებით სოციოლოგიაში წარმოდგენილია ორ ნაწილად. პირველ ნაწილში განხილულია გამოყენებითი სოციოლოგიის დანიშნულება, ფუნქციები და თავისებურებები სოციოლოგიური ცოდნის სტრუქტურაში. წარმოდგენილია კვლევის მეთოდები, პროცედურები, სახეები და მიდგომები.
გამოყენებითი სოციოლოგიის მეორე ნაწილი ეძღვნება ფრიად მნიშვნელოვან და აქტუალურ საკითხებს − ინოვაციურ ტექნოლოგიებს ადამინურ და ორგანიზაციულ ქცევებში; კომუნიკაციურ და საინფორმაციო ტექნოლოგიებში; კონფლიქტებისა და ექსტრემალური სიტუაციების მართვაში; ლიდერის ფორმირებასა და მენეჯერული თვისებების გამომუშავებაში; ტექნოლოგიები მართვის ეფექტურობის ამაღლებაში.
მოცემული სახელმძღვანელო გამოყენებით სოციოლოგიაში თავისი ფორმითა და შინაარსით მართლაც ინოვაციური, გამორჩეულია ჩვენს სინამდვილეში. იგი განკუთვნილია საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურის სტუდენტებისათვის.