გ. ნარეშელაშვილი, ი. ქართველიშვილი

ოპერაციათა კვლევა

image-1

უაკ 800.8

ISBN 978-9941-20-398-5

105 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 11.10.2013


 

დამხმარე სახელმძღვანელო გათვალისწინებულია ოპერაციათა კვლევის ამოცანების ოპტიმალური ამონახსნების მისაღებად POM for Windows პროგრამული პაკეტის გამოყენებით. წიგნში მოცემულია პროგრამული პაკეტის გამოყენების ინსტრუქციები.
დამხმარე სახელმძღვანელო გამოადგება  მასის სპეციალობის სტუდენტებს საკურსო სამუშაოს შესრულებისას დისციპლინაში „ოპერაციათა კვლევა“, აგრეთვე სხვა სპეციალობის სტუდენტებსა და მეცნიერ მუშაკებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები