მ. შიშინაშვილი, ა. ბურდულაძე

წყალგამტარი მილები საავტომობილო გზებზე

image-1

უაკ 621.643

ISBN 978-9941-20-179-0

99 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 02.11.2012


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში „წყალგამტარი მილები საავტომობილო გზებზე“ განხილულია სხვადასხვა ტიპის წყალგამტარი მილები, რომელთა თვისებები, ტიპები და მუშაობის პრინციპები, მათი შერჩევის იდეალური ვარიანტები პუნქტობრივადაა ჩამოყალიბებული. აქვეა გზების მშენებლობაში გამოყენებული მილების დადებითი და უარყოფითი მხარეები. ახლებურადაა გადახედილი და გააზრებული არსებული მილების ტიპები და გაბარიტები.
წიგნი სათანადო დახმარებას გაუწევს საგზაო მშენებლობაში დასაქმებულ ორგანიზაციებს, ინჟინრებს, სტუდენტებს, რომლებიც ეუფლებიან ამ სპეციალობას.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები