მ. სირაძე

ცხიმების რაფინირების
ტექნოლოგია


image-1

უაკ 66.067

ISBN 978-9941-20-311-4

104 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2013


 

მოცემულია კვებითი და ტექნიკური მიზნებისათვის გამოყენებული მცენარეული ზეთებისა და ცხიმების რაფინირების ტექნოლოგიური პროცესების თანამედროვე და პროგრესული მეთოდები.
სახელმძღვანელოში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ცხიმების რაფინირების ფიზიკური, ქიმიური და ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდებისა და ხერხების აღწერას. მოცემულია რაფინირების ძირითადი ეტაპები, უწყვეტი და პერიოდული პროცესების ტექნოლოგიური სქემები და განხილულია ძირითადი აპარატების კონსტრუქციები.
განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის, საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისათვის, ცხიმ-ზეთოვანი წარმოების სპეციალისტებისა და პედაგოგებისათვის, აგრეთვე მოცემული ტექნოლოგიებით დაინტერესებულ პირთათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები