ხ. თოდაძე

ქართული სამხედრო ფორმირებები
XIX საუკუნეში


image-1

უაკ 623.9

ISBN 978-9941-20-250-6

155 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 18.01.2013


 

ნაშრომში განხილულია რუსეთის იმპერიის მიერ ჩამოყალიბებული ქართული სამხედრო ფორმირებების ორგანიზაციული და სამართლებრივი საკითხები, შესწავლილია აქამდე უცნობი საარქივო მასალა.
ნაშრომი საინტერესოა სპეციალისტებისა და საქართველოს ისტორიითა და სამხედრო ისტორიით დაინტერესებული ფართო მკითხველისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები