ი. აბულაძე

ლაბორატორიული სამუშაოები
VBA ენაზე


image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-14-792-0

32 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 21.01.2010


 

განხილულია 10 ლაბორატორიულ-პრაქტიკული სამუშაოს შესრულების მეთოდიკა. თითოეული სამუშაოსათვის აღწერილია პროგრამის გრაფიკული ინტერფეისის დამუშავების, პროგრამული კოდის ჩაწერისა და VBA-პროექტის (Visual Basic for Application)  შესრულების პროცედურები.
განკუთვნილია ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის, რომლებიც შეისწავლიან VBA დაპროგრამების ენას.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები