ე. თურქია

ბიზნეს-პროექტების მართვის ტექნოლოგიური
პროცესის ავტომატიზაცია

image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-14-784-5

312 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 21.01.2010


 

გადმოცემულია ბიზნეს-პროექტების მართვის სისტემის ტექნო­ლოგიური პროცესის მოდელირებისა და ავტომატიზაციის თეორიული საკითხები თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების ბაზაზე. განხილულია ბიზნეს-პროექტების მართვის სისტემის პრაქტიკული რეალიზაცია პროექტების მართვისთვის შემუშავებული სპეციალური საპროექტო სტანდარტის PMBOK (Project Management Body of Knowlege) მიხედვით.
დეტალურადაა განხილული საინფორმაციო სისტემების მოდელირების,  ინფორმაციული და პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებები თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და პროგრამული პაკეტების (BI, CASE, MDA, RAD UML1/2, BPMN, WFMS C#, ASP.NET, XML და MSSQL Server) საფუძველზე და შემოთავაზებულია ბიზნეს-პროექტების მართვის ინტეგრირებული სისტემის  რეალიზებული საინტერფეისო ფორმები.
მონოგრაფია განკუთვნილია პრაქტიკული და გამოყენებითი ინფორმატიკის დარგის სპეციალისტებისთვის. იგი საინტერესო იქნება აგრეთვე დოქტორანტების, მაგისტრანტების, ბაკალავრიატის სტუდენ­ტებისათვის, რომლებიც მოღვაწეობენ ორგანიზაციული სისტემების ბიზნეს-პროცესების მოდელირებისა და პროგრამული დეველოპმენტის სფეროში. 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები