ზ. არაბიძე, ა. აბშილავა

წიაღისეულის გამდიდრების მოსამზადებელი
პროცესები


image-1

უაკ 622.7

ISBN 978-9941-20-496-8

206 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 21.02.2014


 

სახელმძღვანელოში განხილულია მყარი სასარგებლო წი­აღი­სე­ულის დამსხვრევა-კლასიფიკაციის კლასიკური და თა­ნამედროვე მეთოდები, მათი თეორიული საფუძვლები, პრო­ცესში გამოყე­ნე­ბუ­ლი მანქანა-დანადგარები, მუშაობის პრინ­ციპები, გამოყენების სფე­რო და ტექნოლოგიური სქემები.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნი­კური უნივერსიტეტის „სამთო და გეოინჟინერიის“ საბაკა­ლავრო საგან­მა­ნათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის. აგრეთვე გარკვეულ დახმარებას გაუწევს გეოლოგიური და მეტა­ლურ­გიული პროფი­ლის ბაკალავრიატის, „სასარგებლო წია­ღისე­უ­ლის გამდიდრების ტექ­ნო­ლოგიის სპეციალისტის“ პრო­ფე­სიუ­ლი განათლების  სტუ­დენტებს და სამთო დარგში მომუ­შავე ახალგაზრდა სპეცი­ალისტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები