ა. ვაშაკიძე, ნ. სიდამონიძე, ლ. ჯიქიძე

კომპიუტერული გრაფიკა
რასტრული გრაფიკა

მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული
სამუშაოების შესასრულებლად

I ნაწილი

image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-14-785-2 (ყველა ნაწილი), 978-9941-14-786-9 (პირველი ნაწილი)

144 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 21.01.2010


 

მეთოდურ მითითებებში წარმოდგენილია კომპიუტერული გრაფიკის ერთ-ერთი ნაირსახეობის, რასტრული გრაფიკის შესწავლა Adobe Photoshop - ის მაგალითზე.
მეთოდური მითითებები განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკის და მართვის სისტემების ფაკულტეტის „კომპიუტერული სისტემები და ქსელები“ მიმართულების სტუდენტებისა და მაგისტრებისათვის, აგრეთვე ყველასთვის, ვისაც სურს შეისწავლოს რასტრული გრაფიკის ყველაზე უფრო პოპულარული და გავრცელებული რედაქტორი Adobe Photoshop.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები