ვ. ზვიადაური

სამთო საწარმოთა ტრანსპორტის სპეციალური
სახეობები
ვიბრაციული მანქანები და
მოწყობილობები


image-1

უაკ 629.1/.7:622.6

ISBN 978-9941-20-353-4

124 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

განხილულია სხვადასხვა დანიშნულების სამთო ტექნოლოგიურ პროცესებსა და პრაქტიკაში ფართოდ გამოყენებული ვიბრაციული მანქანები და მოწყობილობები. ასევე მანქანები ფხვიერი მასალის ჩატვირთვა-განტვირთვისა და მიწის სამუშაოებისათვის. აღწერილია მათი პრინციპული სქემები და მუშაობის პრინციპები.
წარმოდგენილია ზოგიერთი, პრაქტიკაში უფრო მეტად გამოყენებული, ვიბროამძრავები.
განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სამთო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ბაკალავრების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, ასევე იგი საინტერესო და სასარგებლო იქნება ვიბრაციული ტექნიკის სფეროში მომუშავე ინჟინრებისა და სპეციალისტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები