მ. ალმოევი, თ. ბოდოკია, გ. მუსელიანი

მეთოდიკური მითითებანი საკურსო პროექტ
„სამრეწველო საწარმოს სათავსის
ლუმინესცენციურნათურიანი სანათებით მუშა
ელექტრული განათების მოწყობის“
შესასრულებლად


image-1

უაკ 628.9.03

ISBN 978-9941-20-421-0

88 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 18.01.2013


 

მოცემულია გამოსხივებისა და განათების თეორიაში მიღებული შუქტექნიკის ძირითადი ცნებები და განმარტებანი; ელექტრული განათების ძირითადი ელემენტების ტექნიკური პარამეტრები; შუქტექნიკური და ელექტროტექნიკური გაანგარიშების მეთოდები და განათების ქსელის სამონტაჟო სამუშაოების შესრულების წესი. მოყვანილია შესრულების თანამიმდევრობა, დანართში კი – ელექტრული განათების ანგარიშისათვის საჭირო მონაცემების ცხრილები.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია „ელექტრომომარაგებისა და ელექტრომოწყობილობის“ მიმართულების სპეციალობის მაგისტრატურის, ბაკალავრიატისა და უმაღლესი პროფესიული განათლების სტუდენტებისათვის. იგი ასევე დიდ დახმარებას გაუწევს ელექტროქსელებისა და სამრეწველო დაწესებულების ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს ელექტრული განათების სისტემის ექსპლუატაციისა და დაპროექტების დროს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები