ი. ნიკოლაიშვილი

სამთო მანქანებისა და მოწყობილობების საიმედოობა
და დაცვა

image-1

უაკ 622.232

ISBN 978-9941-14-794-4

104 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 21.01.2010


 

სახელმძღვანელოში განხილულია სამთო მანქანებისა და მოწყობილობების საიმედოობასთან დაკავშირებული ამოცანები, მათი შეფასების, გათვლისა და დაცვის მეთოდები; შემთხვევითი  სიდიდეების განაწილების კანონები და საიმედოობის კომპლექსური მახასიათებლების კრიტერიუმები, მანქანა-დანადგარებისა და მათი ცალკეული ელემენტების სიმტკიცისა და აღდგენადობის შესაძლებლობები (მოდელები), აგრეთვე მათზე მოქმედი ფაქტორების (დაღლილობა, ვიბრაცია, ხახუნი, ცვეთა, კოროზია, ადჰეზია) მოკლე ანალიზი. მოცემულია მანქანებისა და მოწყობილობების საიმედოობისა და ხარისხისადმი თანამედროვე მიდგომები. სახელმძღვანელოს საფუძვლად დაედო ავტორის მიერ წლების განმავლობაში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიურ ფაკულტეტზე წაკითხული ლექციების კურსი.