ბ. ზაუტაშვილი, ბ. მხეიძე

საქართველოს ჰიდროგეოლოგიაimage-1

უაკ 556.3

ISBN 978-9941-14-943-6

186 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 16.12.2010


 

განხილულია საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელებული წყალშემცველი კომპლექსები, ჰორიზონტები, ზონები; გამოყოფილია და დახასიათებულია ჰიდროგეოლოგიური რაიონები და ჰიდროგეოქიმიური ზონები; დადგენილია მიწისქვეშა წყლების რაოდენობის, შედგენილობის, ფორმირებისა და გავრცელების კანონზომიერებანი; შეფასებულია მიწისქვეშა წყლების მნიშვნელობა სასმელ-სამეურნეო, სასმელ-სამკურნალო და ბალნეოლოგიური, თბოენერგეტიკული, ეკოლოგიური თვალსაზრისით.
გათვალისწინებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდროგეოლოგიური სპეციალობის მაგისტრანტებისათვის, ამასთან ის გარკვეულ დახმარებას გაუწევს ჰიდროგეოლოგიასა და მომიჯნავე დარგებში მომუშავე ახალგაზრდა სპეციალისტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები