ა. ზამკოვი, კ. წერეთელი, ა. ზერეკიძე

ელექტრული მანქანები

IV ნაწილი

image-1

უაკ 621.313(075.8)

ISBN 99940-48-24-4 (ყველა ნაწილი), 978-9941-14-920-7 (მეოთხე ნაწილი)

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 16.12.2010


 

განხილულია ელექტრული მანქანების საერთო კურსის მეოთხე ნაწილი. მოცემულია სინქრონული მანქანების ზოგადი კურსი დამტკიცებული პროგრამის შესაბამისად.
განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების ელექტრომექანიკური, ელექტროტექნიკური და ენერგეტიკული სპეციალობების სტუდენტებისათვის, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის. დაეხმარება ინჟინერ-ტექნიკურ მუშაკებსაც, რომლებიც დაკავებული არიან ელექტრული მანქანების დაპროექტებით, წარმოებით და ექსპლუატაციით.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები