†ა. ზამკოვი, კ. წერეთელი, თ. ნათენაძე

ელექტრული მანქანები

III ნაწილი


image-1

უაკ 621.313(075.8)

ISBN 99940-48-24-4 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-187-5 (მესამე ნაწილი)

209 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.06.2012


 

განხილულია ასინქრონული მანქანების კონსტრუქციები, გამოყენების სფეროები და დანიშნულება.
განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების ელექტრომექანიკური, ელექტროტექნიკური და ენერგეტიკული სპეციალობების სტუდენტების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის. დაეხმარება ინჟინერ-ტექნიკურ მუშაკებსაც, რომლებიც დაკავებული არიან ელექტრული მანქანების დაპროექტებით, წარმოებითა და ექსპლუატაციით.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები