ო. ვერულავა

სისტემური ანალიზი
რთული ობიექტების მოდელირება


image-1

უაკ 004 8:681.3.06 (075.8)

ISBN 978-9941-20-198-1

296 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 02.11.2012


 

განხილულია სისტემური ანალიზის თეორია და მის საფუძველზე გადაწყვეტილი თანამედროვეობის აქტუალური პრობლემები. ამასთან, აღწერილია სისტემური ანალიზის მეთოდის წარმოშობის და განვითარების ძირითადი მომენტები და ეტაპები.
პირველ თავში აღწერილია მოკლე ისტორიული ცნობები და რთული ობიექტების განსაზღვრა, ამ ობიექტების მოდელირების მეთოდები და ალგორითმები.
შემდეგ თავებში მოცემულია სისტემური ანალიზის გამოყენების კონკრეტული მაგალითები და მათთვის შემუშავებული მათემატიკური აპარატი. ეს ობიექტებია:
1.რესურსების განაწილების პრობლემა;
2.ტრანსპორტირების (გადაზიდვების) ამოცანა;
3.თამაშთა თეორია (გადაწყვეტილების მიღება კონკურენტულ გარემოში);
4.ქსელური დაგეგმვა (სამუშაოთა შესრულების განრიგის შედგენა);
5.მასობრივი მომსახურების სისტემები (მმს).
ყოველი თავის ბოლოში მოცემულია კითხვარი განვლილი მასალის განმეორების და მიღებული ცოდნის შეფასებისათვის.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია (ადაპტირებულია)  დაბალი კურსის ბაკალავრიატისათვის, მაგრამ ის სასარგებლო იქნება ნებისმიერი კურსის სტუდენტებისათვის და დაინტერესებული პირებისათვის, რომელთაც გააჩნიათ უმაღლესი განათლების საწყისი ცოდნა წრფივ ალგებრაში, შემთხვევითი პროცესების თეორიაში, გრაფების თეორიაში.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები