თ. ბაციკაძე, ა. კვარაცხელია, ზ. მაძაღუა

დრეკადობის, პლასტიკურობის და ცოცვადობის
თეორიების მოკლე კურსი


image-1

უაკ 539.3:539.52:559.376

ISBN 978-9941-20-485-2

173 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2014


 

სახელმძღვანელოში განხილული ყველა ძირითადი საკითხი შეესაბამება შესაბამისი საგნის სილაბუსებს, ილუსტრირებულია კონკრეტული ამოცანებით და რიცხვითი მაგალითებით, რაც საშუალებას მისცემს სტუდენტებს, დამოუკიდებლად შეასრულონ საკურსო სამუშაოები. დრეკადობის, პლასტიკურობისა და ცოცვადობის თეორიების მოკლე კურსი განკუთვნილია უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლების სტუდენტებისათვის. ამ სახელმძღვანელოს გამოყენება შესაძლებელია აგრეთვე სწავლების სამივე საფეხურის (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები